鼛()  

*(ū )
21ȹ:-8ȹ,ߡ
() gāo () () big drum

()
1. ū . 鼛 <> 鼛<>

()
[鼛]<> 12ô Ǵ ū .

(Back)

()